الگوی بومی شاخص های مؤثر در به کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای دانش بنیان

چکیــده:

امــروزه درآمدزایــی توســط شــرکتهای دانش بنیــان در کانــون توجــه نظامهـای اقتصـادی قـرار دارد. توانمندسـازی شـرکتهای دانشبنیـان بـا دانـش مدیریــت منابــع انســانی و ابزارهــای آن میتوانــد بــه رشــد و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان کمــک کنــد. از ســوی دیگــر، رایانــش ابــری از جملــه فناوریهــای روبه رشــد اســت کــه توانســته محدودیتهــای به کارگیــری ســامانه های اطالعاتـی را برطـرف نمایـد و طیـف گسـتردهای از خدمـات را در اختیـار مدیـران و تصمیم سـازان قـرار دهـد. پژوهشهـای بیـن رشـته های در زمینـه مدیریـت منابـع انســانی در شــرکتهای دانش بنیــان و رایانــش ابــری محــدود اســت. هــدف ایــن پژوهــش ارائــه الگــوی بومــی شــاخصهای مؤثــر در بهکارگیــری خدمــات مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مبتنــی بــر رایانــش ابــری در شــرکتهای دانش بنیــان اســت. روش ایــن پژوهــش، روش آمیختــه بــر اســاس طــرح متوالــی تغییرپذیـر اسـت. بـر اسـاس نظریـه فنـاوری، محیـط و سـازمان در بخـش کیفـی دیــدگاه خبــرگان در هــر بخــش فنــاوری، محیــط و ســازمان در قلمــرو تحقیــق…

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها