مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران با همکاری نیکان نخستین دوره آنلاین پرورش ارزیاب سطح 2 را برگزار می کند.

از اینجا ثبت نام کنید.