درباره مدیر سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
مدیر سایت تاکنون 7 مطلب را ایجاد کرده است.

مدیریت الکترونیکی

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰

E-management: Barriers and challenges in Iran Introduction n this era, information is regarded as a strategic critical resource for generating valueadded products and services; therefore, the third millennium is nominated by scholars as the era of knowledge and information technology. The shift of societies towards the information society has had deep effects on numerous aspects of human life such as economical, social and cultural aspects. (Dibrell, Miller 2002) It is considered that powerful forces are reshaping the business world and are calling for a fundamental shift in organizational processes. The prime forces of change include globalization, higher [...]

مدیریت الکترونیکی۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰

الگوی بومی شاخصهای …

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۶:۰۵ +۰۰:۰۰

الگوی بومی شاخص های مؤثر در به کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای دانش بنیان چكيــده: امــروزه درآمدزایــی توســط شــرکتهای دانش بنیــان در کانــون توجــه نظامهـای اقتصـادی قـرار دارد. توانمندسـازی شـرکتهای دانشبنیـان بـا دانـش مدیریــت منابــع انســانی و ابزارهــای آن میتوانــد بــه رشــد و توســعة اقتصــاد دانش بنیــان کمــک کنــد. از ســوی دیگــر، رایانــش ابــری از جملــه فناوریهــای روبه رشــد اســت کــه توانســته محدودیتهــای به کارگیــری ســامانه های اطالعاتـی را برطـرف نمایـد و طیـف گسـتردهای از خدمـات را در اختیـار مدیـران و تصمیم سـازان قـرار دهـد. پژوهشهـای بیـن رشـته [...]

الگوی بومی شاخصهای …۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۶:۰۵ +۰۰:۰۰

بازی های مدیریتی LEGO

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۹:۱۴:۵۴ +۰۰:۰۰

بازی های مدیریتی LEGO تصویر موفقیت: تصویر کامل و هیجان‌انگیزی از محصول نهایی هر بازی بر روی جعبه درج میشود. این تصویر همیشه جذابیت دارد. معمولا در داخل جعبه لگو تعداد زیادی کیسه‌های کوچک قطعات ریز و درشت وجود دارد که دیدن آنها می‌تواند از شور و هیجان شما کم کند؛ اما اغلب خریداران حتی قبل از خرید محصولی از لگو، مجذوب نتیجه نهایی آن می‌شوند. بعد از خرید یک مجموعه، شما احساس می‌کنید در چند قدمی ساخت محصول نهایی هستید؛ چرا که تصویر بسیار عالی از آن در اختیار دارید. در اغلب موارد، مدیران به جای تصویرسازی وضعیت مطلوب [...]

بازی های مدیریتی LEGO۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۹:۱۴:۵۴ +۰۰:۰۰

نخستین دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح ۲

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۸:۴۸ +۰۰:۰۰

مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران با همکاری نیکان نخستین دوره آنلاین پرورش ارزیاب سطح 2 را برگزار می کند. از اینجا ثبت نام کنید.

نخستین دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح ۲۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۸:۴۸ +۰۰:۰۰

ارزیابی های کانون های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه راهکار

۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۶:۲۳ +۰۰:۰۰

چکیده رویکرد کسب و کار کار های نوین به سمت پویایی محیط، توسعه شایستگی ها در ایجاد سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این راستا استفاده از فرآیند کانون های ارزیابی و توسعه عاملی اثرگذار در مسیر توسعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارکنان محسوب می‌شود. کانون ارزیابی با عمر بیش از شصت سال در جهان و بیش از یک دهه در ایران روشی است ترکیبی از تمرینهای مختلف مبتنی بر شرایط متنوع شغلی که به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر و دقیق از نامزدها جهت جذب، انتخاب، ارتقا و ارزیابی آنها در یک محیط کاری استفاده میشود. کانون [...]

ارزیابی های کانون های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه راهکار۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۶:۲۳ +۰۰:۰۰

کانون های ارزیابی

۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۵:۱۵ +۰۰:۰۰

چکیده: کانون های ارزیابی، ابزاری مهم و موثر برای انتخاب و ارتقای سرمایه های انسانی سازمان، تشخیص نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوندگان و توسعه شایستگی های آنها محسوب می شوند. به رغم مزایای استفاده از کانون های ارزیابی، فرآیند استفاده از این کانون ها دچار عارضه هایی است. در این مقاله، نتایج شناسایی و اولویت بندی عارضه های کانون های ارزیابی و توسعه در راستای کمک به سازمان ها در جهت استفاده بهینه از کانونهای ارزیابی و نیل به رویکرد شایسته سالاری در سازمان ها، با استفاده از روش دلفی ارائه شده است. ابتدا از از طریق مرور ادبیات [...]

کانون های ارزیابی۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۵:۱۵ +۰۰:۰۰

معیار های اخلاقی و رفتاری

۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۳۹:۳۹ +۰۰:۰۰

چکیده: معیار های اخلاقی و رفتاری، مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای یا خطوط انضباطی در سازمان است. هدف این مقاله، تدوین این معیارها برای نیروی فروش شرکت قاسم ایران است. این پژوهش به لحاظ نتیجه، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. برای رسیدن به هدف این پژوهش، مصاحبه هایی با بیست و سه نفر از خبرگان شرکت قاسم ایران و افراد صاحب نظر در صنعت پخش انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوا، این مصاحبه ها تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان دهنده آن است که در زمینه گفتار به رعایت ادب گفتاری و [...]

معیار های اخلاقی و رفتاری۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۳۹:۳۹ +۰۰:۰۰

آخرین مقالات

رویداد آینده

There are no upcoming رویدادها at this time.

دوره های اخیر