توضیحات پروژه

سیستم جبران خدمات را سازمان ها به منظور پرداخت وتوزیع پاداش های پولی و غیرپولی مستقیم و غیرمستقیم، در چارچوب مقررات قانونی و و توانایی پرداخت خود طراحی میکنند.
جبران خدمت ،عامل موثر بر کیفیت  و اثر بخشی سرمایه انسانی بوده و میتوان به عنوان یک عامل انگیزشی در کنار سایر عوامل انگیزشی عمل کند.

خدمات نیکان در این حوزه عبارتست از:

  • تجزیه تحلیل مشاغل؛
  • طراحی نظام جبران خدمت؛
  • طراحی برنامه های انگیزشی کارکنان؛
  • طراحی بسته مزایای مادی و غیرمادی جهت نگهداشت پرسنل.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.