مدیریت الکترونیکی

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰

E-management: Barriers and challenges in Iran Introduction n this era, information is regarded as a strategic critical resource for generating valueadded products and services; therefore, the third millennium is nominated by scholars as the era of knowledge and information technology. The shift of societies towards the information society has had deep effects on numerous aspects of human life such as economical, social and cultural aspects. (Dibrell, Miller 2002) It is considered that powerful forces are reshaping the business world and are calling for a fundamental shift in organizational processes. The prime forces of change include globalization, higher [...]

مدیریت الکترونیکی۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰

الگوی بومی شاخصهای …

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۶:۰۵ +۰۰:۰۰

الگوی بومی شاخص های مؤثر در به کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای دانش بنیان چكيــده: امــروزه درآمدزایــی توســط شــرکتهای دانش بنیــان در کانــون توجــه نظامهـای اقتصـادی قـرار دارد. توانمندسـازی شـرکتهای دانشبنیـان بـا دانـش مدیریــت منابــع انســانی و ابزارهــای آن میتوانــد بــه رشــد و توســعة اقتصــاد دانش بنیــان کمــک کنــد. از ســوی دیگــر، رایانــش ابــری از جملــه فناوریهــای روبه رشــد اســت کــه توانســته محدودیتهــای به کارگیــری ســامانه های اطالعاتـی را برطـرف نمایـد و طیـف گسـتردهای از خدمـات را در اختیـار مدیـران و تصمیم سـازان قـرار دهـد. پژوهشهـای بیـن رشـته [...]

الگوی بومی شاخصهای …۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۶:۰۵ +۰۰:۰۰

بازی های مدیریتی LEGO

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۹:۱۴:۵۴ +۰۰:۰۰

بازی های مدیریتی LEGO تصویر موفقیت: تصویر کامل و هیجان‌انگیزی از محصول نهایی هر بازی بر روی جعبه درج میشود. این تصویر همیشه جذابیت دارد. معمولا در داخل جعبه لگو تعداد زیادی کیسه‌های کوچک قطعات ریز و درشت وجود دارد که دیدن آنها می‌تواند از شور و هیجان شما کم کند؛ اما اغلب خریداران حتی قبل از خرید محصولی از لگو، مجذوب نتیجه نهایی آن می‌شوند. بعد از خرید یک مجموعه، شما احساس می‌کنید در چند قدمی ساخت محصول نهایی هستید؛ چرا که تصویر بسیار عالی از آن در اختیار دارید. در اغلب موارد، مدیران به جای تصویرسازی وضعیت مطلوب [...]

بازی های مدیریتی LEGO۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۹:۱۴:۵۴ +۰۰:۰۰

نخستین دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح ۲

۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۸:۴۸ +۰۰:۰۰

مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران با همکاری نیکان نخستین دوره آنلاین پرورش ارزیاب سطح 2 را برگزار می کند. از اینجا ثبت نام کنید.

نخستین دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح ۲۱۴۰۰/۲/۱۶ ،۱۸:۵۸:۴۸ +۰۰:۰۰

آخرین مقالات

رویداد آینده

There are no upcoming رویدادها at this time.

دوره های اخیر