ارزیابی های کانون های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه راهکار

۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۶:۲۳ +۰۰:۰۰

چکیده رویکرد کسب و کار کار های نوین به سمت پویایی محیط، توسعه شایستگی ها در ایجاد سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این راستا استفاده از فرآیند کانون های ارزیابی و توسعه عاملی اثرگذار در مسیر توسعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارکنان محسوب می‌شود. کانون ارزیابی با عمر بیش از شصت سال در جهان و بیش از یک دهه در ایران روشی است ترکیبی از تمرینهای مختلف مبتنی بر شرایط متنوع شغلی که به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر و دقیق از نامزدها جهت جذب، انتخاب، ارتقا و ارزیابی آنها در یک محیط کاری استفاده میشود. کانون [...]

ارزیابی های کانون های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه راهکار۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۶:۲۳ +۰۰:۰۰

کانون های ارزیابی

۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۵:۱۵ +۰۰:۰۰

چکیده: کانون های ارزیابی، ابزاری مهم و موثر برای انتخاب و ارتقای سرمایه های انسانی سازمان، تشخیص نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوندگان و توسعه شایستگی های آنها محسوب می شوند. به رغم مزایای استفاده از کانون های ارزیابی، فرآیند استفاده از این کانون ها دچار عارضه هایی است. در این مقاله، نتایج شناسایی و اولویت بندی عارضه های کانون های ارزیابی و توسعه در راستای کمک به سازمان ها در جهت استفاده بهینه از کانونهای ارزیابی و نیل به رویکرد شایسته سالاری در سازمان ها، با استفاده از روش دلفی ارائه شده است. ابتدا از از طریق مرور ادبیات [...]

کانون های ارزیابی۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۲۵:۱۵ +۰۰:۰۰

معیار های اخلاقی و رفتاری

۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۳۹:۳۹ +۰۰:۰۰

چکیده: معیار های اخلاقی و رفتاری، مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای یا خطوط انضباطی در سازمان است. هدف این مقاله، تدوین این معیارها برای نیروی فروش شرکت قاسم ایران است. این پژوهش به لحاظ نتیجه، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. برای رسیدن به هدف این پژوهش، مصاحبه هایی با بیست و سه نفر از خبرگان شرکت قاسم ایران و افراد صاحب نظر در صنعت پخش انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوا، این مصاحبه ها تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان دهنده آن است که در زمینه گفتار به رعایت ادب گفتاری و [...]

معیار های اخلاقی و رفتاری۱۴۰۰/۳/۹ ،۱۰:۳۹:۳۹ +۰۰:۰۰

آخرین مقالات

رویداد آینده

There are no upcoming رویدادها at this time.

دوره های اخیر