Loading رویدادها
زمان این رویداد گذشته است.

کانون ارزیابی بانک ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در محلAssessment centre بانک ملی برگزار گردید. این ارزیابی در حوزه های بازی لگو ، بحث گروهی ، مصاحبه و آزمون های تخصصی اجرا گردید. ارزیابان تیم نیکان به آنالیز مصادیق و عملکرد حرفه ای مدیران پرداختند و در نهایت امر در جلسه wash up رتبه بندی برترین نفرات مورد اجماع قرار گرفت .