Views Navigation

رویداد Views Navigation

Today

Latest Past رویدادها

کانون بانک رفاه کارگران

برگزاری کانون ارزیابی بانک  رفاه کارگران توسط موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

کانون ارزیابی بانک ملی ایران

کانون ارزیابی بانک ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در محلAssessment centre بانک ملی برگزار گردید. این ارزیابی در حوزه های بازی لگو ، بحث گروهی ، مصاحبه و آزمون های تخصصی اجرا گردید. ارزیابان تیم نیکان به آنالیز مصادیق و عملکرد حرفه ای مدیران پرداختند و در نهایت امر در جلسه wash up رتبه بندی برترین نفرات مورد اجماع قرار گرفت .

برگزاری کانون ارزیابی بانک ملی ایران

بانک ملی تهران, تهران-کانون ارزیابی بانک ملی

کانون ارزیابی بانک ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ در محلAssessment centre بانک ملی برگزار گردید. این ارزیابی در حوزه های بازی لگو ، بحث گروهی ، مصاحبه و آزمون های تخصصی اجرا گردید. ارزیابان تیم نیکان به آنالیز مصادیق و عملکرد حرفه ای مدیران پرداختند و در نهایت امر در جلسه wash up رتبه بندی برترین نفرات مورد اجماع قرار گرفت .

آخرین مقالات

رویداد آینده

There are no upcoming رویدادها at this time.

دوره های اخیر