چکیده

رویکرد کسب و کار کار های نوین به سمت پویایی محیط، توسعه شایستگی ها در ایجاد سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این راستا استفاده از فرآیند کانون های ارزیابی و توسعه عاملی اثرگذار در مسیر توسعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارکنان محسوب می‌شود. کانون ارزیابی با عمر بیش از شصت سال در جهان و بیش از یک دهه در ایران روشی است ترکیبی از تمرینهای مختلف مبتنی بر شرایط متنوع شغلی که به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر و دقیق از نامزدها جهت جذب، انتخاب، ارتقا و ارزیابی آنها در یک محیط کاری استفاده میشود. کانون ارزیابی با رویکرد توسعه، فرایندی است که در آن شخص شاغل با توجه به رویکرد های شغلی که در آن فعال است و جهت گیری های سازمان در کانون توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بدین صورت برنامه توسعه فردی متناسب با توانایی و دانش و مهارت در قالب گزارش بازخورد شرکت کننده ارائه می شود. هدف این پژوهش شناسایی آرزوهای کانونهای ارزیابی و توسعه و دسته بندی آنها و ارائه راهکارهای بهبود و در نهایت ارائه چارچوبی از ملزومات و پیش نیازهای اجرای کانون در ایران است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد فعال در حوزه کانون، ۲۱ نفر از مجریان، متخصصان و خبرگان کانون بودند که با آنان مصاحبه به عمل آمد. با تحلیل مصاحبه ها عارضه های کانون شناسایی و در رشته مفهومی که شامل فرهنگ پذیرش سازمانی، فرآیند آماده سازی و برنامه ریزی جهت برگزاری کانون، فرایند اجرا دستاوردها و نتایج و فرآیند ارزیابی قانونی می باشد، طبقه بندی شدند.

مقدمه:

سازمان‌ها برای موفقیت در صحنه رقابت باید در حوزه جذب و ارتقاء و توسعه منابع انسانی تلاش نمایند. بدین منظور از ابزارهای متفاوتی استفاده می شود. یکی از این ابزارها که در شناخت شایستگی‌های افراد کاربرد فراوان دارد، فرایند کانون ارزیابی است. نقش و تاثیر شگرف کانون ارزیابی و توسعه در سال‌های اخیر آن‌چنان برای سازمان‌های ایرانی روشن گردیده است که استفاده از آن در فرآیند انتخاب و ارتقای پرسنل به یک مد رایج مدیریت تبدیل شده است. فرایند کانون ارزیابی با عمر بیش از ۵۰ ساله خود به عنوان یک روش ارزیابی به سنجش شایستگی های شرکت‌کنندگان این مدیران توسط تیم ارزیاب ها با استفاده از تمرین های شبیه سازی دلالت دارد. ین روش حاوی ۴ مولفه اصلی است اولین مولفه شایستگی در اصطلاح کانون ارزیابی نام دارد و منظور از آن …

…دومین مولفه ابزارها هستند ابزارهای مورد استفاده در کانون های ارزیابی و توسعه امکان ورود و اعمال نظرات شخصی ارزیاب را به صفر تقلیل داده‌اند به عبارت دیگر …

سوم مولف، شرکت کننده است، فردی که شایستگی های او به وسیله تمرین های شبیه سازی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چهارمین مرحله ارزیاب است، فردی که شایستگی های شرکت کننده را با استفاده از ابزارها، مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد…

به طور معمول کانون‌های ارزیابی، بر ارزیابی مهارتهای خاص – رفتارهای نمود یافته در قالب فعالیت ها – مانند مدیریت تعارض، رهبری بحث و یا ارائه سخنرانی متمرکز هستند …

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

    با مشاوره منابع انسانی نیکان ، بهترین‌ها را برای خود و سازمانتان بسازید.